Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa:

MEDIUM FIZJOTERAPIA LESZEK CEGIEŁKOWSKI

zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

− wpisu nr 000000213459 – F-01 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania do pacjenta.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

− wizyta fizjoterapeutyczna w domu pacjenta

− badanie funkcjonalne, fizjoterapia, rehabilitacja, fizjoprofilaktyka.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania pacjenta obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego lub mailowego zgłoszenia.

2. Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest wywiad, badanie fizjoterapeutyczne, tworzony jest plan terapii/rehabilitacji. Kolejne wizyty skupiają się w pełni na realizacji planu terapeutycznego.

4. Jeśli pacjent na wizycie w rażący sposób zaniedbuje higienę osobistą lub jego zachowanie przejawia brak kultury osobistej bądź agresję, fizjoterapeuta ma prawo odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego.

5. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić umówienia wizyty, udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi bez podania przyczyny. Ma prawo do odwołania wcześniej umówionego spotkania po uprzednim poinformowaniu pacjenta.

7. Opłata w gotówce lub kartą płatniczą za udzielone świadczenie pobierana jest od pacjenta po zakończeniu wizyty. Istnieje także możliwość płatności z góry za kilka sesji terapeutycznych.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

− za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 9,50 zł

− za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,30 zł

2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata – 1,90 zł

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od pacjentów opłaty.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Załącznik – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

1. Masaż leczniczy:
– całościowy ——————————– 160 zł – 75 min
– częściowy ——————————— 120 zł – 40 min
2. Masaż (drenaż) limfatyczny ——————- 100 zł – do 30 min
3. Terapia indywidualna/rehabilitacja ———– 120 zł – do 60 min
4. Usługa fizjoterapeutyczna ——————— 120 zł – do 60 min
——————————————————————————-