Klauzula informacyjna RODO dla Pacjentów

 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Cegiełkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEDIUM FIZJOTERAPIA LESZEK CEGIEŁKOWSKI z siedzibą w Wieluniu (98-300), ul. Wojska Polskiego 45.
Kontakt e-mail: leszekcegielkowski@gmail.com.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze świadczeniem usług medycznych oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie prawa państwa członkowskiego) i mając na względzie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jak i innych przepisów regulujących przedmiotowy cel przetwarzania.
  2. obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej oraz w celu rozliczenia działalności leczniczej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jak i innych przepisów regulujących przedmiotowy cel przetwarzania.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz mając na względzie pozostałe przepisy prawa dotyczące działalności medycznej przez okres maksymalnie 15 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie Przychodnią, podmiotom nadzorującym działalność w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmioty o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmioty prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, podmioty, którym udostępniono dane w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych, dostawcy usług prawnych w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych i konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości świadczenia usług.